browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

TIK w instytucji kultury – Kompetencje medialne

Projekt realizuje Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej)